سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هنوز هم دوستت دارم

دلتنگی هام.... یکتا سلام:

دوست می دارم خیانت هایت را
که به من روا می داری
زیرا تایید می کند که زنده ای
و از دروغ و نقاب پوشیدن
ناتوان

مرا نقاب ها به درد می آورد
بیش از به درد آوردن خیانت

دوستت می دارم ، زان روی که
پر تناقضی
زان روی که بیش از یک مرد هستی
زان روی که طبایعی هستی
همه درون ِ یک لحظه ی پر لهیب

دوست می دارم آزار دادن ِ معصومت را که به من روا می داری
و دندان های نیشت را
که زشتی مکیدن خونم را
ادراک نمی کند

ضربه های دشنه ات را دوست دارم زان روی که حتی یک بار
از پشت بر من فرود نیامده است

با شاعری بدعت گر چونان تو
من به خواب می روم
در حالی که بکرترین مضامین جنون هایت را
در برابر چشم و خاطره دارم

پس تو همواره به سان طفلی پاک و بی گناهی
در سرزمینی که
بر فراز ناخن های دشنه
دستکش ِ سفید می پوشند

تو را دوست می دارم
زان روی که پنهان ، از بزرگواری خویش می گریزی
تا بر دروازه های اشتیاق
شیدا، بازگردی
تو را دوست می دارم
زان روی که من از مدارهای سیارات ِ خرافه و دهشت
با تو بالا می روم

تو را دوست می دارم
زان روی که چون ما، وصل را دریابیم
نجوای چلچله های دریایی و دریا را در می یابیم

مردی را چون تو
ده ها زن نمی توانند در برگیرند
پس ای جانان من
چگونه می توانم من
یکباره
همه ی آنان باشم؟

                      غادة السمان